top of page

例位報到-IFC


話說呢個IFC例位不嬲都好受歡迎,龍友以前都影過幾次😂 不過今次就有少少唔同😏

龍友要 1 shot過影晒,唔駁相,重要見埋fourseason同農業銀行個牌!咁要wide到咁又要有得移軸,市面上只有Canon 17mm TSE,往年用5dsr影嘅時候已經覺得好wide,不過兩邊又冇乜content,襯唔到棟IFC嘅氣勢。

咁點算呢?

今次龍友就透過Techart嘅接環,將17mm TSE放落部富士GFX度!實情將支鏡嘅成像圈用盡!計落大約有12mm禁wide,重要有得shift!有咗呢個組合,好多wide shot都可以再挑戰下啦!


Online Store

Coming Soon

bottom of page