top of page

GFX50s 另類低光測試

坊間啲低光測試成日都淨係試iso performance,龍友就覺得其實咁樣係無意思嘅。低光要影到張相先得架!所以龍友嘅低光測試就鍾意試埋個對焦,iso勁都要喺好黑嘅環境底下影到相先算堅抽😎

Fujifilm GFX 50s貴為中片幅無反嘅初代機種,坦白講龍友對佢嘅對焦都唔係抱太大期望,始終對焦呢家嘢一向都唔係中片幅嘅強項。

咁話說龍友老友屋企有幾隻貓貓,呢位老友又唔多鍾意開燈嘅,咁就啱晒龍友去做呢個低光測試啦!🤣 全屋淨係著咗盞檯燈同埋魚缸光管,所有相都係iso 12800,快門1/125,光圈f2。對焦龍友就set咗去AF-C + Zone,用咗3x3嘅嘅grid size,加埋back focus button增加準繩度。

貓貓就算坐定定比你影有時都好tricky,有啲相機嘅AF會對毛毛敏感,好容易喺呢啲情況下迷焦,fo咗去條頸個啲位置🙄

GFX就無呢啲問題,不過AF速度嚟講都係偏慢,貓貓有時跑跑跳跳都會拉風箱,大概GFX嘅追焦就有啲似入門單反嘅感覺。

高iso表現龍友就完全冇投訴啦!雖然未去到A7S果啲級數,但係5千萬像素底下完全收晒貨,貓貓啲毛毛都仲係好detail,比起好多全片幅機好好多!上面呢張係100%crop,記住iso係12800

Fujifilm GFX 50s嘅低光測試結果如下: 高iso畫質表現:8/10 低光對焦表現:5/10

總括黎講合格嘅,起碼冇影到發忟憎🤣 GFX為龍友帶來咗好多新嘅可能性,高iso嘅可用性加埋中片幅嘅畫質係正嘅👍🏼 不過如果追求對焦表現嘅朋友都係用返1DX markii果類機啦🙈


Online Store

Coming Soon

bottom of page